Hai thanh niên mới lớn giải quyết nhu cầu cho nhau